Beknopt Meerjarig Beleidsplan
Stichting Opiaten Afbouwen

In dit beknopte beleidsplan worden de zaken die de komende drie jaar richtinggevend zijn voor onze organisatie beknopt weergegeven.

 

■ Missie: waar staan we voor?
 

Wij zetten ons in voor de belangen van mensen die verslavende pijnstillers op doktersrecept zoals Oxycodon, Fentanyl, Morfine of Tramadol gebruiken en/of daarmee willen stoppen

■ Visie: waar gaan we voor? 


• Wij gaan voor een betere ondersteuning en begeleiding van mensen die opiaten op doktersrecept gebruiken en/of daarmee willen stoppen, zowel tijdens het gebruikstraject als ook tijdens het afbouwtraject van opiaten.

 

• Wij gaan voor maatwerk in het afbouwtraject.

 

• Wij gaan voor betere informatie rondom het gebruik en afbouwen van opiaten, niet alleen voor de patiënten maar ook voor de voorschrijvende artsen.
 

■ Doelstelling
 

Doelstelling van Stichting Opiaten Afbouwen is  de verbetering van de informatievoorziening, behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen die opioïde pijnstillers op doktersrecept zoals Oxycodon, Fentanyl, Morfine of Tramadol gebruiken of gaan afbouwen. Daarbij ligt voor ons de nadruk op het afbouwtraject.

 

■Kernwaarden: waar geloven we in? 
 

Onze kernwaarde is dat mensen die opioïde pijnstillers gebruiken en meer individuele behandeling moeten krijgen, zowel op het gebied van ondersteuning tijdens het gebruik van de medicatie als ook tijdens het afbouwen van de medicatie.

 

 

■ Strategie: hoe gaan wij onze doelen bereiken?

 

Betere ondersteuning en begeleiding

Via onze deelname aan verschillende samenwerkingsverbanden hebben wij de gelegenheid om bij de beleidsmakers te benadrukken dat de ondersteuning en begeleiding voor mensen die opiaten gebruiken verbeterd moet worden.

 

Maatwerk

• Via onze deelname aan deze samenwerkingsverbanden hebben wij de gelegenheid om, vanuit onze eigen ervaring, te benadrukken dat artsen meer maatwerk moeten leveren aan patiënten die opiaten gaan afbouwen.

Iedere de patiënt is anders qua lichamelijke en geestelijke constitutie; artsen moeten hier meer rekening mee houden.

 

• Wij pleiten voor het inzetten en vergoeden van taperingstrips (een op maat gemaakte medicatiestrip waarmee de dosis van de medicatie in hele kleine stapjes omlaag kan worden gebracht) tijdens het afbouwtraject, met name in het laatste gedeelte daarvan, indien de behandelend arts dit nodig acht.

 

Betere informatie

• Via onze deelname aan het Interventievoorstel Gepast Gebruik Opioïden hebben wij de gelegenheid om bij te dagen aan de informatie die in de toekomst aan artsen en patiënten zal worden aangeboden.

 

• Via onze website www.opiatenafbouwen.nl  bieden wij ook zelf praktische informatie over het afbouwproces van opiaten.

 

• Via onze Facebook pagina’s verspreiden wij actuele informatie die belangrijk is voor mensen die opioïde pijnstillers gebruiken en/of willen afbouwen.

 

 

■ Welke doelen streven wij na?
 

• Dat mensen gemakkelijker de weg zullen vinden naar een manier van afbouwen die voor hen succesvol is en bij hen past.

• Dat er meer maatwerk beschikbaar komt en wordt geleverd aan mensen die opiaten afbouwen

• Dat mensen zo min mogelijk hoeven te lijden onder de nadelen van het gebruik van deze geneesmiddelen.

• Dat zowel artsen als patiënten bewuster zullen omgaan met het gebruik van opiaten

 

 

■ Met welke middelen gaan we dit realiseren?

 

Beleid

• Het bestendigen van onze contacten met beleidsmakers, zodat wij waar mogelijk kunnen meepraten over nieuwe beleidsplannen rondom het gebruik en afbouwen van opiaten in de praktijk

 

• Samenwerking met andere organisaties in Nederland die dezelfde doelen nastreven.
 

• Het uitbreiden van ons netwerk van ervaringsdeskundigen, zodat al onze activiteiten en uitingen zo breed mogelijk onderbouwd zijn.

 

Het bereiken van zoveel mogelijk mensen die onze informatie nodig hebben
 

• Via alle mogelijkheden die de sociale media ons bieden het bestaan van www.opiatenafbouwen.nl en de doelstellingen die zij nastreeft onder de aandacht brengen.
 

• Het leggen van contacten met patiëntenverenigingen waarvan de leden mogelijkerwijs te maken hebben met problemen rondom het afbouwen van verslavende medicatie zoals Oxycodon, Fentanyl, Morfine of Tramadol

 

Het verspreiden van informatie

•het onderhouden en actueel houden van onze website www.opiatenafbouwen.nl

 

•Het onderhouden van onze openbare Facebook pagina ‘Afbouwen Oxycodon, Fentanyl, Morfine en Tramadol’.
 

•Het onderhouden van onze besloten Facebook pagina ‘Opiaten Afbouwen’.

 

• Het maandelijks uitbrengen van onze Nieuwsbrief.

 

 

Bekendheid genereren voor onze organisatie en onze doelen

• Zoveel mogelijk ons gezicht laten zien op congressen, professionele bijeenkomsten en via gesprekken met bezoekers, flyermateriaal enzovoorts de aandacht vestigen op de informatie en ondersteuning die Opiaten Afbouwen te bieden heeft.

 

• Waar mogelijk de pers, media, politiek en beleidsmakers benaderen om hun aandacht te vestigen op de noodzaak van verbeterde ondersteuning en begeleiding van mensen die opiaten afbouwen en meer maatwerk tijdens hun afbouwtraject.

 

Bekijk voor meer informatie het volledige Beleidsplan 2022 -2025 van Stichting Opiaten Afbouwen .