top of page

Stichting Opiaten Afbouwen 
Meerjarig Beleidsplan 2024-2027

In dit beleidsplan staan zaken die de komende jaren richtinggevend zijn voor de organisatie.

 

■ Missie
 

Wij zetten ons in voor een betere, meer effectieve en meer respectvolle begeleiding van mensen die verslavende pijnstillers op doktersrecept zoals o.a. oxycodon, fentanyl, morfine of tramadol gebruiken en/of afbouwen.
 

 

■ Visie


• Wij vinden het noodzakelijk dat er meer erkenning komt voor de problemen die gepaard gaan met het afbouwen. Wij willen dat artsen/zorgverleners erkennen dat er meer fout gaat dan over het algemeen wordt toegegeven. Ook constateren wij dat veel problematiek ongezien blijft.

 

• Wij vinden dat artsen die mensen begeleiden die opiaten afbouwen, met name huisartsen, meer gebruik moeten maken van intercollegiaal overleg met de verslavingszorg om zodoende hun patiënten een betere, meer professionele behandeling te kunnen aanbieden.

 

• Wij vinden dat mensen die opiaten afbouwen meer maatwerk moeten ontvangen tijdens hun afbouwtraject.

 

 

■ Doelstelling
 

• Doel van Stichting Opiaten Afbouwen is de verbetering van de informatievoorziening, behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen die opioïde pijnstillers op doktersrecept zoals o.a. oxycodon, fentanyl, morfine of tramadol gebruiken of gaan afbouwen.

 

 

• Wij willen dat artsen/beleidsmakers zich meer bewust worden van de problemen die mensen tegenkomen tijdens het gebruik/afbouwen van opiaten, deze problemen ook erkennen en zorgen dat er actie ondernomen wordt om deze problemen aan te pakken.

 

•Wij benadrukken dat de deskundigheid van artsen die mensen begeleiden bij het afbouwen van opiaten verbeterd moet worden.

 

• Wij willen erkenning voor het feit dat veel mensen die opiaten gebruiken/afbouwen zich niet respectvol behandeld voelen door artsen, deskundigen en apothekers.

 

 

• Wij willen meer maatwerk voor mensen die opiaten afbouwen, zodat het succesvol afbouwen van deze middelen menselijker en gemakkelijker wordt.

 

• Wij willen Dat mensen gemakkelijker de weg kunnen vinden naar een manier van afbouwen die bij hen past en de juiste zorg ontvangen.

 

 

■ Strategie: hoe gaan wij onze doelen bereiken

 

Betere begeleiding

De komende periode verzamelen wij materiaal dat geschikt is om zorgverleners, beleidsmakers en de media mee te benaderen.

 

• Wij blijven werken aan ons eigen Onderzoek Opiaten Afbouwen in Nederland. Dit is een cijfermatig onderzoek waarin ervaringen van mensen die opiaten in Nederland afbouwen worden gecategoriseerd. De resultaten van dit Onderzoek zullen duidelijk in beeld brengen waar de problemen liggen die men ondervindt.

 

• Er komt een Dossier met ervaringsverhalen van mensen die het afbouwen zelf hebben ervaren. Deze ervaringsverhalen ondersteunen en onderstrepen de uitslag van het cijfermatige onderzoek.

 

 

Maatwerk

• Voor de toekomst gaan ook in de medische wereld digitale applicaties een belangrijke rol vervullen. Deze applicaties bieden veel mogelijkheden voor maatwerk. Wij volgen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale patiëntenbegeleiding en patiëntondersteuning op het gebied van opiaatgebruik. Waar mogelijk dragen wij bij aan deze ontwikkeling door het onderhouden van contacten met makers van deze applicaties en het geven van input vanuit onze deskundigheid.


• Vanuit onze eigen ervaring blijven wij benadrukken dat artsen meer maatwerk moeten leveren aan patiënten die opiaten gebruiken en/of afbouwen.


Betere toegang tot professionele zorg/ betere begeleiding voor mensen die afbouwen

 

• Wij constateren dat bij veel huisartsen die mensen begeleiden tijdens het afbouwen de praktische kennis hierover ontbreekt. Veel huisartsen zijn daarnaast niet bereid om informatie in te winnen over de juiste ondersteuning. Dit willen wij onder de aandacht blijven brengen.

 

• Het is zeer wenselijk dat er meer plekken/ gespecialiseerde klinieken komen waar mensen met chronische pijn en een opiatenverslaving behandeld kunnen worden, hetzij ambulant, hetzij intern. Wanneer wij naar buiten treden richting politiek, beleidsmakers, zorgprofessionals gaan wij dit benadrukken. Daarbij zullen wij ons Dossier inzetten en ons Onderzoek.

 

• Wij pleiten voor het vaker voorschrijven EN standaard vergoeden van taperingstrips (op maat gemaakte medicatiestrips waarmee de dosis van de medicatie tijdens het afbouwen in hele kleine stapjes omlaag wordt gebracht), met name in het laatste gedeelte van het afbouwtraject.

 

Betere informatie

• Wij blijven ons inspannen om bij te dragen aan goede, praktische informatie die aan patiënten wordt aangeboden via artsen en via de reguliere kanalen.

 

• Via de website www.opiatenafbouwen.nl  bieden wij ook zelf praktische informatie over het afbouwproces van opiaten.

 

• Via onze Facebook pagina’s verspreiden wij actuele informatie die belangrijk is voor mensen die opioïde pijnstillers gebruiken en/of willen afbouwen.
 

 

■ Op welke manier gaan we dit realiseren?

 

Onderzoek, dossieropbouw

Zie hierboven.

Landelijk beleid

• Het leggen van contacten met beleidsmakers/

zorgprofessionals, met als doel te kunnen meepraten over nieuwe beleidsplannen rondom het begeleiden en ondersteunen van mensen die opiaten afbouwen.

 

• Het uitbreiden van ons netwerk van ervaringsdeskundigen, om nog beter de vinger aan de pols te kunnen houden en zeker te weten dat de doelen die wij ons stellen als organisatie breed onderbouwd zijn.

 

Ons bereik vergroten

• Via alle mogelijke manieren het bestaan van www.opiatenafbouwen.nl en de doelstellingen zoals beschreven in de statuten van Stichting Opiaten Afbouwen onder de aandacht brengen.
 

• Het bereiken van zoveel mogelijk mensen die problemen ervaren tijdens het afbouwen van verslavende medicatie zoals oxycodon, fentanyl, morfine of tramadol met onze informatie.

 

• Het onderhouden van goede contacten met de media in de ruimste zin des woords.
 

• Het onderhouden en actueel houden van onze website www.opiatenafbouwen.nl
 

• Het onderhouden van onze openbare Facebook pagina ‘Afbouwen Oxycodon, Fentanyl, Morfine en Tramadol’.
 

• Het onderhouden van onze besloten Facebook pagina ‘Opiaten Afbouwen’.

 

• Het regelmatig uitbrengen van onze Nieuwsbrief.

 

 

Bekendheid genereren voor onze doelen

• Waar mogelijk de pers, media, politiek en beleidsmakers benaderen om de aandacht te vestigen op de noodzaak van verbeterde ondersteuning en begeleiding van mensen die opiaten afbouwen en (het verlenen van) meer maatwerk tijdens hun afbouwtraject.
 

• Zoveel mogelijk ons gezicht laten zien op congressen, bijeenkomsten van professionals en het geven van lezingen. Via gesprekken met bezoekers, flyermateriaal en publicaties de aandacht vestigen op de noodzaak van betere ondersteuning voor mensen die opiaten afbouwen

 

 • Waar mogelijk onze website www.opiatenafbouwen.nl onder de aandacht brengen.

bottom of page