top of page

Stichting Opiaten Afbouwen
Jaarverslag 2022


Stichting Opiaten Afbouwen is bekend onder de naam Opiaten Afbouwen en www.opiatenafbouwen.nl

 

Contactgegevens:

Peter den Haan

Prinses Margrietlaan 35a

30561 AN, Rotterdam, Nederland

Telefoon: 06 82079691

 

2021 was het eerste, voorbereidende jaar van wat in 2022 Stichting Opiaten Afbouwen zal worden. De website werd opgezet, sociale media, er werden veel contacten gelegd.

 

Oprichting Stichting Opiaten Afbouwen

Op 18 februari 2022 werd de Stichting Opiaten Afbouwen opgericht. Als stichting hebben wij extra geloofwaardigheid; belangrijk bij het bereiken van mensen die hulp nodig hebben bij het afbouwen van opiaten op doktersrecept.

 

Bestuur

Bij de oprichting van de Stichting bestond het bestuur uit:

Nathalie van Vessem: voorzitter
Peter Den Haan: penningmeester
Rosa Sluijs: secretaris

 

Carol Vlugt: vrijwilliger
 

Bestuurswisselingen 2022
Op 03-05-2022 heeft Nathalie van Vessem haar functie van Voorzitter neergelegd.

Op 03-08-2022 is Inge Bonthond toegetreden als nieuw bestuurslid.

Op 05-08-2022 heeft Rosa Sluijs de taken van Voorzitter en Penningmeester op zich genomen; Peter den Haan werd Secretaris.

 

Financiële basis

In 2022 hebben wij voor het eerst financiële sponsoring ontvangen. Met dit bedrag hebben we een groot deel van de gemaakte kosten kunnen opvangen. Zie meer over Financiën.

 

 
ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN MENSEN DIE OPIATEN AFBOUWEN

 

Communicatie en informatievoorziening

• Informatiezoekers
In 2022 is onze website www.opiatenafbouwen.nl
bezocht door 2649 bezoekers, waarvan 89% nieuwe bezoekers en 2% terugkerende. Gemiddeld bleef men 10 minuten op de site. Gedurende het jaar was er een gestage toename van het aantal bezoekers van de website.

In 2022 werd de website bezocht door 3818 bezoekers: 3541  kwamen uit Nederland, 225 uit België, daarnaast waren er bezoekers uit Spanje, Frankrijk Zuid-Afrika, Duitsland.

 

• Hulpvragers
Op de website werd een chatprogramma toegevoegd waar bezoekers anoniem vragen kunnen stellen.

In 2022 hebben wij rond de 25 hulpvragers te woord gestaan via onze besloten Facebookpagina en via de chat op onze website. We hebben steun en informatie geboden waar mogelijk – en dat werd gewaardeerd.

Het aantal hulpvragers begon tegen het einde van het jaar toe te nemen en stijgt nog steeds.

 

• Facebook

Onze besloten Facebookgroep Opiaten Afbouwen werd opgericht op 3 augustus 2021. Eind 2022 is het aantal leden gegroeid tot zo’n 35; het aantal berichten en reacties blijft toenemen.

Onze openbare Facebookgroep Afbouwen Oxycodon, Fentanyl, Morfine, Tramadol heeft eind 2022 ongeveer 100 volgers.

 

•  Nieuwsbrieven

In 2022 zijn vijf nieuwsbrieven verschenen. Het aantal mensen dat onze nieuwsbrief ontvangt stond eind 2022 op 55 en blijft gestadig toenemen.
 

 

ONDERSTEUNING VAN MENSEN DIE HULP EN ADVIES VRAGEN

 

Medische Raad

In januari 2022 is verslavingsarts Vincent Feis toegetreden tot onze Medische Raad. Hij en verpleegkundige Eglantyne Drenth- Hoekstra, die veel ervaring heeft met met chronische pijn in combinatie met een opiatenverslaving, boden deskundige ondersteuning en informatie aan onze hulpvragers.

 

Vrijwilligers

Eind 2022 heeft ervaringsdeskundige Hans Orlich de taak van beheerder van de besloten Facebookgroep van Opiaten Afbouwen op zich genomen. Hij vervult een belangrijke rol op de pagina; hij geeft informatie vanuit zijn kennis over het afbouwen van opiaten als ervaringsdeskundige, hij leeft mee met de soms dramatische ervaringen van de groepsleden, hij zorgt dat iedereen zich aan de groepsregels houdt; hij wordt gewaardeerd door de groepsleden.

 

ONDERZOEK NAAR OPIAATGEBRUIK IN NEDERLAND
 

• Onderzoekspanel Opiaten Afbouwen

Weinig mensen hebben onze vragenlijst ingevuld; er wordt gewerkt aan een betere vragenlijst.
 

• Interventievoorstel Reductie van opioïden voor non-maligne pijn in de eerste lijn

Stichting Opiaten Afbouwen werd uitgenodigd om samen met een groep huisartsen, apothekers en deskundigen op verslavingsgebied input te geven als expert panellid in het kader van een groot landelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht, LUMC, Erasmus MC, Nivel en het Radboud UMC.
Het onderzoek is onderdeel van TAPTOE (Tackling And Preventing the Opioid Epidemic) https://sirstevenshof.nl/onderzoek/promotieonderzoek-taptoe-opioiden-in-de-eerste-lijn/
 

Deelonderzoek 1: Houding en ervaringen van huisartsen en apothekers m.b.t. voorschrijven en afleveren van opioïden.
Deelonderzoek 2: Ervaringen van patiënten die langdurig opioïden gebruiken
Doel deelonderzoek 3: Het ontwikkelen en testen van een opioïden reductie interventie in de eerste lijn.

Het einddoel was om een tool te maken waarmee huisartsen en apotheken een positieve stap kunnen zetten bij het terugdringen van opiaatgebruik.

Als stichting hebben wij benadrukt dat de ondersteuning en begeleiding voor mensen die opiaten afbouwen verbeterd moet worden, dat er meer met de menselijke maat gemeten moet worden en dat er meer kennis moet komen onder huisartsen over dit onderwerp. Onze input werd gewaardeerd en heeft een plaats gekregen in de voorlopige conclusie van het onderzoek.

Het onderzoek loopt tot eind 2023; voor die tijd hebben wij nogmaals de gelegenheid tot inspraak.

 

 

OVERIGE ACTIVITEITEN

 

• World Tapering Day

Op 6 november 2022 vond World Tapering Day plaats: een serie van 15 webinars over het afbouwen van verslavende medicatie: psychofarmaca en opiaten.
14 webinars gingen over het afbouwen van psychofarmaca.
Eglantyne Drenth Hoekstra van onze Medische Raad en dr. Nicolas Schräder (Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG  hielden een presentatie over het afbouwen van opiaten bij patiënten met chronische pijn.

Meer informatie: www.worldtaperingday.org
 

• Petitie Vergoeding van Afbouwmedicatie in de vorm van Taperingstrips 
Op 04-04-2022 is, in samenwerking met de Vereniging Afbouwmedicatie, de Petitie voor Vergoeding van Afbouwmedicatie in de vorm van Taperingstrips aangeboden aan de Tweede Kamer.
Taperingstrips en de vergoeding daarvan zijn van groot belang voor mensen die opiaten afbouwen. Helaas vond de petitie weinig weerklank in de politiek/ het vergoedingsbeleid. Toch heeft de petitie veel mensen bewust gemaakt van de problematiek rondom het afbouwen van verslavende medicatie.
(www.vergoedingafbouwmedicatienu.nl)

• ZWARTboek

Op 04-04-2022 werd, tegelijk met de bovengenoemde petitie, het ZWARTboek, Getuigenissen van een Falend Afbouwbeleid, aangeboden aan de Tweede Kamer. In het boek zijn zo’n 40 ervaringsverhalen opgenomen van mensen die problemen (hebben) ervaren met het afbouwen van psychofarmaca en opiaten. Hopelijk draagt het boek bij aan meer bewustwording van deze problematiek.

In de Tweede Kamer werd nauwelijks aandacht besteed aan het boek; daarbuiten des te meer. Het ZWARTboek is breed verspreid door de Vereniging Afbouwmedicatie; de VA heeft honderden exemplaren van het ZWARTBoek kosteloos ter beschikking gesteld aan belangstellenden/belangstellende organisaties in geheel Nederland.
 

 
FINANCIËN

De kosten voor 2022 waren hoger dan voorzien. Er is meer geld uitgegeven dan ontvangen. Het is moeilijk om alle uitgaven te voorzien in zo’n eerste jaar. Carol Vlugt en Peter Den Haan hebben het tekort voorlopig aangevuld.

Het komende jaar zullen de kosten beduidend lager zijn. De website is dit jaar gratis, en alle technische onderdelen van het kantoor/computer zijn op orde.

Ook World Tapering Day kostte geld, maar deze bestedingen kwamen ook ten goede komen aan Stichting Opiaten Opbouwen, met name op het gebied van software.

 

CONCLUSIE 2022

Het beleidsplan waarmee Stichting Opiaten Afbouwen in 2021 van start is gegaan is een goede leidraad geweest voor de activiteiten in 2022. 

 

ZIE OOK

Beleidsplan 2023

Meerjarig beleidsplan Stichting Opiaten Afbouwen 2023 - 2026
 

Jaarverslag 2021

 

bottom of page